Rudar – Mladost 0:1

Fudbaleri Mladosti savladali su Rudar u Pljevljima 0-1 u derbi meču 3.kola 1.CFL. Adrović je postigao pobjedonosni gol za Romantičare.

– Ima­li smo svoj plan, zna­li smo da će Mla­dost sta­ti u kva­li­te­tan blok, jer to tre­ner Ra­ko­je­vić naj­bo­lje ra­di u li­gi. Me­đu­tim ima­li smo pri­li­ke, igra­li smo fud­bal da­va­li sve od se­be, ima­li pri­li­ke, ali pro­tiv se­be smo ima­li sjaj­nog Lju­lja­no­vi­ća i od­lič­nu od­bra­nu Mla­do­sti. Ima­li smo plan da do­đe­mo do tri bo­da, ni­smo uspje­li i na kra­ju osta­lo mi je da če­sti­tam Mla­do­sti na po­bje­di – ka­zao je na­kon utak­mi­ce stra­teg Ru­da­ra Dra­gan Ra­do­ji­čić.

Do­ma­ći su pr­vi ozbilj­ni­je za­pri­je­ti­li. Ne­delj­ko Vla­ho­vić je od­lič­no je upo­slio Iva­na Iva­no­vi­ća, ovaj pro­sli­je­dio lop­tu do Iva­na Mar­ko­vi­ća, či­ji je šut sa pet me­ta­ra iz­blo­ki­ra­o­ Bo­ris Ko­pi­ti­vić. Ne­du­go za­tim, Vla­ho­vić je sa cen­tra upo­slio Pre­dra­ga Br­no­vi­ća u ka­zne­nom pro­sto­ru go­sti­ju, a ovaj iz okre­ta šu­ti­rao, me­đu­tim po­go­dio je spolj­ni dio mre­že. Go­sti su, na­kon to­ga, smi­ri­li na­le­te Ru­da­ra, igra­lo se uglav­nom iz­me­đu dva še­sna­e­ster­ca, a na­red­nu pri­li­ku za Ru­dar imao je Mar­ko­vić ko­ji je iz okre­ta sa pet me­ta­ra šu­ti­rao po­red go­la. Mla­dost je za­pri­je­ti­la u 33. mi­nu­tu Ad­mir Adro­vić je iza­šao sam is­pred Mi­lo­ša Ra­da­no­vi­ća, ali je gol­man Ru­da­ra je ukro­tio nje­gov šut. Ali, sa­mo mi­nut ka­sni­je, Cr­ve­ni su po­ve­li. Bla­žo Igu­ma­no­vić je pro­na­šao Mi­lja­na Vla­i­sa­vlje­vi­ća, ko­ji je za­jed­no sa Adro­vi­ćem bio sam is­pred Ra­da­no­vi­ća. Vla­i­sa­vlje­vić je bio ne­se­bi­čan pa Adro­vi­ću ni­je bi­lo te­ško da sa me­tar za­tre­se mre­žu i is­po­sta­vi­će se, po­sta­vi ko­na­čan re­zul­tat utak­mi­ce.

– Če­sti­tao bih mo­jim igra­či­ma na za­la­ga­nju i htje­nju jer ni­je la­ko do­ći i osvo­ji­ti tri bo­da u Plje­vlji­ma. Če­ka­li smo Ru­dar, ko­ji je na­pra­vio taj je­dan kiks u pr­vom po­lu­vr­me­nu i po­sti­gli. Pre­za­do­volj­ni smo – ka­zao je pomoćni trener Go­ran Pe­ri­šić.

U na­stav­ku utak­mi­ce pr­vi je za­pri­je­tio Ru­dar pre­ko no­vaj­li­je Ar­be­na Bu­ka­ja, ali je nje­gov šut sa 20 me­ta­ra za­vr­šio tik iz­nad preč­ke. U 53. mi­nu­tu Bu­kaj je do­bro upo­slio Ra­du­la Živ­ko­vi­ća ko­ji je šu­ti­rao, ali je Lju­lja­no­vić bio si­gu­ran. Po­ku­ša­va­li su do­ma­ći igrači u pre­o­sta­lom di­je­lu me­ča da stig­nu do iz­jed­na­če­nja, ali u svo­jim na­mje­ra­ma ni­su uspje­li.

U ostalim utakmicama trećeg kola, Sutjeska je bila bolja od Bokelja, a Iskra je savladala Petrovac. Dečić je upisao tri boda pobijedivši Lovćen.

Sastavi:

Rudar: M Radanović, M Jovanović, M Radišić, N Vlahović, R Živković, E Alić (Vuković), D Nestorović (Bućaj), A D Soppo (Gačević), I Marković, I Ivanović, P Brnović

Mladost: D Ljuljanović, A Adrović (Petrović), M Raičević, M Radulović, M Vlaisavljević, S Bukorac, B Kopitović, B Igumanović (Lazarević), M Đurišić, V Martinović, I Novović (Petričević)

 

REZULTATI 3. kola:

  • Rudar – Mladost 0:1 (37′ Adrović)
  • Iskra – Petrovac 1:0 (5′ Kovačević)
  • Dečić – Lovćen 2:1 (23′ Vujačić, 74′ Kuč – 58′ Vujanović)
  • Sutjeska – Bokelj 2:0 (60′ Nikolić, 69′ Božović)
  • Budućnost – Jedinstvo 2:0
  • Nedjelja: Zeta – Grbalj

Dan

FSCG