Ljulja: Da postignemo gol u Gracu

Na­kon da­na od­mo­ra, fud­ba­le­ri Mla­do­sti ju­če su na­sta­vi­li sa ra­dom. Na po­moć­nom te­re­nu na Sta­rom Aero­dro­mu tre­ner De­jan Vu­ki­će­vić je sa svo­jim iza­bra­ni­ci­ma po­čeo pri­pre­me za du­el sa Štur­mom, ko­ji se igra u okvi­ru dru­gog ko­la kva­li­fi­ka­cija za Li­gu Evro­pe.

Ras­po­lo­že­nje u ta­bo­ru „cr­ve­nih“ na­kon du­e­la sa Gand­za­sa­rom je od­lič­no, a je­dan od va­žni­jih za­da­ta­ka u ovom dvo­me­ču od­ra­dio je gol­man Da­mir Lju­lja­no­vić. „Dvadeset sedmica“ pod­go­rič­kog ti­ma sa­ču­vao je mre­žu u oba su­sre­ta, a u osvr­tu na te du­e­le, re­kao je da je pla­sman nje­go­ve eki­pe u dru­go ko­lo kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu Evro­pe za­slu­žen.

-Gand­za­sar je do­bra eki­pa, sa mno­gom do­brim na­pa­dom i kril­nim igra­či­ma. Me­đu­tim, mi smo oba me­ča od­i­gra­li od­lično, bi­li kao je­dan, stvo­ri­li do­sta šan­si i na kra­ju pot­pu­no za­slu­že­no sla­vi­li i pro­šli da­lje – is­ta­kao je Da­mir Lju­lja­no­vić.

Na re­du je dvo­meč sa austrij­skim Štur­mom?

-Si­gur­no je da su fa­vo­ri­ti, ali se ne pre­da­je­mo una­pri­jed. Ako od­i­gra­mo di­sci­pli­no­va­no i do­bro pr­vu utak­mi­cu mi­slim da mo­že­mo da se vra­ti­mo sa do­brim re­zul­ta­tom u Pod­go­ri­cu.

A šta bi za vas bio do­bar re­zul­tat?

-Mno­go je bit­no da­ti gol u go­sti­ma. Ta­ko da bi re­mi sa da­tim go­lom bio ide­a­lan.

Ko­li­ko zna­te o Štur­mu?

-Pa ne zna­mo još ni­šta zva­nič­no ali sva­ka­ko da su mno­go do­bra eki­pa, klub ko­ji ima tra­di­ci­ju, ko­ji se tak­mi­či u ozbilj­noj li­gi. Ali, vre­me­nom će­mo od tre­ne­ra De­ja­na Vu­ki­će­vi­ća do­bi­ja­ti još in­fo­r­ma­ci­ja o nji­ma i na­dam se da će­mo sprem­no do­če­ka­ti du­el u Gra­cu – po­ru­čio je Da­mir Lju­lja­no­vić.

 

  • intervju za DAN