Lagator: Očekuje nas težak revanš

Je­di­na cr­no­gor­ska eki­pa ko­ja je ostva­ri­la po­zi­ti­van is­hod u pr­vom me­ču kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu Evro­pe je Mla­dost. Pod­go­ri­ča­ni su u Ba­kuu pro­tiv Nef­či­ja od­i­gra­li od­lič­no i iz­bo­ri­li re­zul­tat (2:2) ko­ji im da­je re­al­ne na­de da na­red­nog če­tvrt­ka mo­gu iz­bo­ri­ti pla­sman u sledeće ko­lo.

nef mla svi
Stri­je­lac pr­vog po­got­ka za „cr­ve­ne” bio je Du­šan La­ga­tor. Mla­di re­pre­zen­ta­ti­vac iz re­do­va Mla­do­sti re­kao je za na­še no­vi­ne na­kon me­ča da je za­do­vo­ljan kraj­njim is­ho­dom, ali i do­dao da još ni­šta ni­je za­vr­še­no.

“Sa vje­rom u se­be i svo­je kva­li­te­te, oti­šli smo u Ba­ku da na­pra­vi­mo do­bar re­zul­tat. Mi­slim da smo uspje­li u to­me, jer da nam je ne­ko pri­je me­ča po­nu­dio ovaj re­zul­tat, si­gur­no bi­smo ga pri­hva­ti­li. Da­le­ko od to­ga da je ne­što ri­je­še­no, jer nas oče­ku­je te­ških 90 mi­nu­ta re­van­ša. Me­đu­tim, sa ova­kvom at­mos­fe­rom i igrom na­dam se naj­bo­ljem. Imam ve­li­ku šan­su da se do­mog­ne­mo dru­gog ko­la i da­će­mo sve od se­be da to i uči­ni­mo” – is­ta­kao je La­ga­tor.

Ve­zni fud­ba­ler Mla­do­sti ni­je meč na „Bak­sel are­ni“ za­vr­šio do kra­ja.

“Na­pu­stio sam te­ren u 60. mi­nu­tu. Osje­tio sam bol u zad­njoj lo­ži, ali se na­dam da ni­je ni­šta stra­šno i da ću bi­ti spre­man za re­vanš” – do­dao je La­ga­tor.

Re­vanš se igra na sta­di­o­nu pod Go­ri­com 9. 7. u 17h.

Dan